Dokumenty

Stanowisko

Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska

NSZZ „Solidarność”

w sprawie podręcznika do historii

z dnia 24.06.2012 r.


            Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” z oburzeniem przyjmuje zakłamania i zafałszowania najnowszej historii Polski z lat 80 XX stulecia, zawarte w podręczniku do historii dla szkół ponad gimnazjalnych, wydanego przez wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Domagamy się od Ministerstwa Edukacji Narodowej wycofania do użytku szkolnego podręcznika, który zniekształca naszą najnowszą historię, tworzoną przecież przez żyjących świadków i uczestników przełomowych wydarzeń. Oczekujemy na wykreślenie z listy rzeczoznawców osób, które wydały pozytywną opinię podręcznikowi, zawierający nierzetelny obraz najnowszych dziejów naszej ojczyzny.

            Nasze szczególne oburzenie budzi fakt zamieszczenia w rozdziale 41, zatytułowanym „Od stanu wojennego do okrągłego stołu”, w podrozdziale: „Fala strajków w 1988 r.” zdania, stwierdzającego, że fala strajków z 1988 r. była spowodowana jedynie podwyżkami cen i związanymi z nimi wysoką inflacją oraz że strajki były organizowane w większości przez związki zawodowe, zrzeszone w OPZZ. Jest to ewidentne fałszowanie rzeczywistości. Jeden z największych strajków w sierpniu1988 r., zorganizowany przez nielegalne wówczas struktury NSZZ „Solidarność” w Hucie Stalowa Wola miał tylko jeden postulat. Było nim przywrócenie „Solidarności”. Strajkiem kierowali działacze „Solidarności” z 1980 r., internowani po wprowadzeniu stanu wojennego, działający w podziemnych strukturach Związku. Fakty, związane z falą strajków „Solidarności” w sierpniu 1988 r. zostały kompetentnie i rzeczowo przedstawione w publikacjach wielu historyków. Dlatego niezrozumiałe i bulwersujące jest dla nas zamieszczanie kolejnych przekłamań w podręczniku, adresowanym do młodzieży.

            Poznawanie ojczystych dziejów powinno być dla młodego pokolenia źródłem inspiracji dla przejmowania najlepszych wzorców kulturowych oraz czerpania z narodowego dziedzictwa. Należy do niego także dziedzictwo Solidarności, wyrastające z dążenia do wolności, prawdy i sprawiedliwości. W imię prawa do wychowania młodych pokoleń zgodnie z najlepszymi wartościami mamy prawo domagać się nauczania niezafałszowanej i rzetelnej historii Polski. 


                                                      Za Zarząd Regionu
                                                    Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”
                                                      Przewodniczący Andrzej Kaczmarek 

 Stanowisko Zarządu Regionu

Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”

z  dnia 23.04.2012r.

 

Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” wzywa mieszkańców i związkowców z naszego regionu do masowego uczestnictwa w akcjach protestacyjnych i manifestacjach, wobec forsowania przez rząd zamiaru podniesienia wieku emerytalnego. Apelujemy o powszechny udział w protestach wobec ignorowania i lekceważenia przez rząd i parlament głosu dwóch milionów Polaków, domagających się referendum w sprawie zachowania wieku emerytalnego. Elity polityczne forsują te decyzje wbrew woli większości społeczeństwa, bez konsultacji ze środowiskami pracowniczymi, pracodawcami i związkami zawodowymi.   

        Po arbitralnej decyzji rządu i parlamentu o podniesieniu wieku emerytalnego należy spodziewać się całego pakietu kolejnych antypracowniczych  i antyspołecznych decyzji i ustaw. Wobec prezentowanego przez rząd, parlament i elity polityczne braku dialogu, poszanowania demokracji i zasady państwa prawa potrzebna jest nasza wspólna determinacja, zdyscyplinowanie i odpowiedzialność za Polskę. Wzywamy związkowców do masowego udziału w akcjach protestacyjnych, wzywamy mieszkańców naszego regionu do poparcia naszych działań w obronie praw pracowniczych i obywatelskich. Zarząd Regionu przekaże w trybie pilnym szczegółowe instrukcje i komunikaty, dotyczące akcji protestacyjnych i manifestacji.

 

                 Za Zarząd Regionu

      Ziemia SandomierskaNSZZ „Solidarność”

                                  Przewodniczący Andrzej Kaczmarek

Stanowisko
Zarządu Regionu
Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”
z dnia 19.03.2012 r.


Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” składa podziękowania wszystkim związkowcom, organizacjom zakładowym NSZZ „Solidarność”, środowiskom pracowniczym i mieszkańcom naszego regionu za zaangażowanie i pomoc w zbieraniu podpisów za utrzymaniem obecnego wieku emerytalnego. Dzięki naszej wspólnej, solidarnej akcji zebraliśmy w naszym regionie ponad 17 300 podpisów. NSZZ „Solidarność” w całej Polsce zebrał prawie 1,5 miliona podpisów za zachowaniem wieku emerytalnego. Jest to świadectwo narastającego sprzeciwu i niezadowolenia wobec antyspołecznych propozycji rządowych.
Zwracamy się do związkowców, pracowników i mieszkańców naszego regionu z apelem o poparcie akcji informacyjnej i protestacyjnej NSZZ „Solidarność” przeciw podwyższaniu wieku emerytalnego. Rządowe propozycje nie przyczyniają się do poprawy sytuacji obecnych i przyszłych emerytów. Nie rozwiązują też żadnego z narastających problemów społecznych: bezrobocia wśród młodzieży i pracowników z dłuższym stażem pracy, a szczególnie niskich płac i niepełnych „śmieciowych” umów. Jedynie wzrost zatrudnienia, podniesienie płac i stałe umowy, z pełnym ubezpieczeniem pomogą uzdrowić system ubezpieczeń społecznych.
Rządowy projekt podniesienia wieku emerytalnego może pogłębić dysproporcje cywilizacyjne i poważne problemy społeczne w naszym regionie, jednym z najuboższych w Polsce, pod względem dochodów rodzin i płac pracowniczych. Projekt mechanicznego podniesienia wieku emerytalnego, bez realnych działań dla uzdrowienia systemu emerytalnego, zapowiedzi likwidacji rejonów i posterunków energetycznych, likwidacji laboratoriów i powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych, narastanie problemów edukacji i służby zdrowia zagrażają bezpieczeństwu publicznemu mieszkańców naszego regionu. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni takim planom i działaniom rządu.
Wraz ze wszystkimi strukturami NSZZ „Solidarność” w całej Polsce rozpoczynamy akcję protestacyjną przeciw antyspołecznym działaniom rządu, zakładającym podniesienie wieku emerytalnego. Apelujemy do związkowców, pracowników i mieszkańców naszego regionu o poparcie naszej akcji informacyjnej i protestacyjnej.Za Zarząd Regionu
Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”
Przewodniczący Andrzej Kaczmarek